• Hem
  • Stoppa jakten p...
Vänsterpartiet

Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa!

Försäkringskassan beräknar att 75 000 personer kommer att gå miste om sin ersättning i sjukförsäkringen 2010 till följd av den så kallade rehabiliteringskedjan. 28 000 personer beräknas gå miste om sin ersättning redan vid årsskiftet 08/09 när deras arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Samtidigt står vi inför en lågkonjunktur. Frågan till Reinfeldt är: vad ska de sjuka som utförsäkras göra?

  

Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa!

Försäkringskassan beräknar att 75 000 personer kommer att gå miste om sin ersättning i sjukförsäkringen 2010 till följd av den så kallade rehabiliteringskedjan. 28 000 personer beräknas gå miste om sin ersättning redan vid årsskiftet 08/09 när deras arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Samtidigt står vi inför en lågkonjunktur. Frågan till Reinfeldt är: vad ska de sjuka som utförsäkras göra?

Försämringarna av sjukförsäkringen riskerar att få fullt genomslag samtidigt som Sverige är på väg in i en djup och långvarig lågkonjunktur. Enligt Konjunkturinstitutet kommer 100 000 jobb att försvinna de närmaste två åren och arbetslösheten att stiga till 8 procent. Personer med ohälsoproblem kommer att få problem att stå sig i konkurrensen om jobben. Enligt rapporten Jakten på superarbetskraften fortsätter! från TCO, uppger sex av tio arbetsgivare att de är mycket eller ganska negativa till att anställa personer som har varit långtidssjukskrivna.  

Frågan är vad de utförsäkrade ska göra när läget på arbetsmarknaden försämras så snabbt? Enligt regeringen ska arbetslösa personer som blir utförsäkrade ur sjukförsäkringen hänvisas till exempelvis tredje fasen i jobb och utvecklingsgarantin. Regeringen har dock inte avsatt tillräckligt många platser i programmet och många av de utförsäkrade kommer att vara alldeles för sjuka för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Då återstår enligt regeringen socialbidrag.  

Resultatet av regeringens hetsjakt på sjuka hittills förskräcker. Regeringen skryter med ett minskat ohälsotal – men allt tyder på att sjuka människor har hamnat i kläm. Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 70 procent av landets kommuner fått ökade kostnader för socialbidrag till följd av Försäkringskassans striktare tillämpning.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SKL tror alla att försämringarna i sjukförsäkringen kommer att medföra ett ökat behov av socialbidrag. Enligt regeringens egen budgetproposition för 2009 så kommer behovet av ekonomiskt bistånd att öka med 10 procent på två korta år! Regeringen har dock inte för avsikt att ersätta kommunerna eftersom man anser att "finansieringsprincipen inte är tillämplig vid förändringar i transfereringssystemet".

Försämringarna av sjukförsäkringen kommer även att resultera i ökad sjuknärvaro i arbetslivet, att sjuka och arbetslösa tvingas ta jobb med lägre lön och att allt fler blir hänvisade till andra människors välvilja. Ytterst skadas tilliten till välfärdssamhället.

Vi säger: Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa! Vi kräver gemensamma lösningar på gemensamma problem. Vår politik bygger på en övertygelse om att vi människor är både starka och ömtåliga. Vänsterpartiet avvisar alla försämringar i sjukförsäkringen. Ingen människa blir friskare av fattigdom.

Dela den här sidan:

Kopiera länk