• Hem
  • Vänsterpartiets...
Vänsterpartiet

Vänsterpartiets budgetförslag för Falu Kommun 2015-2017

”Välfärden är inte till salu, när vänstern får bestämma.”

2014-06-13 20-03-56 Inledning
Vänsterpartiet verkar för demokrati, jämställdhet, solidaritet och välfärd i ett samhälle som fungerar väl för alla. Vänsterpartiet är mot maktmissbruk och korruption, mot klassklyftor, segregation och rasism. Vi tar kampen för trygga arbeten och satsar för att få bort ungdomsarbetslösheten. Vänsterpartiet säger nej till privata vinster i välfärden och anser att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst.vlogga transparent

Inledning
Vänsterpartiet verkar för demokrati, jämställdhet, solidaritet och välfärd i ett samhälle som fungerar väl för alla. Vänsterpartiet är mot maktmissbruk och korruption, mot klassklyftor, segregation och rasism. Vi tar kampen för trygga arbeten och satsar för att få bort ungdomsarbetslösheten. Vänsterpartiet säger nej till privata vinster i välfärden och anser att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst.

Under 1980-talet växte starka krafter fram för att förändra styrningen av den offentliga sektorn. De nyliberala idéerna fick fäste i den svenska statsförvaltningen och spreds vidare till många kommuner. De handlade om att privat och offentlig sektor kan närma sig varandra. Offentliga förvaltningar skulle efterlikna näringslivets företag med egna resultatansvar på marknader med konkurrens. Målet var att minska den offentliga sektorns omfattning.

Dessa metoder som är utvecklade för materiell produktion och försäljning används idag i kommunala verksamheter. Skolbarn och patienter kallas ”kunder” för att inordnas i tankemönstren
Ett av den nyliberala ekonomins påfund är att enheter i den offentliga förvaltningen ska efterlikna marknadsekonomin och köpa och sälja tjänster inbördes på grundval av ”internprissättning” eller “interndebitering” som de flesta kallar det. Att sätta pris på de ”produkter” som enheterna i kommunen levererar till varandra sker mycket godtyckligt. I många fall har enheter inom en kommunal förvaltning en monopolställning i förhållande till sina beställare, som inte har möjligheter att välja annan leverantör. Det gäller till exempel den hyra ett kommunalt fastighetskontor sätter på skollokaler och andra lokaler i kommunens ägo. Kommunens personal ska ”leka affär” med varandra.

Skola, vård, omsorg och infrastruktur är de centrala uppgifterna för en kommun. För att minska den offentliga sektorns åtaganden prioriterar alltför många kommuner ner skola, vård, omsorg, så att elevers kunskapsnivåer sjunker, vårdtagare får sämre vård, de sociala problemen ökar och arbetstillfällen för investeringar i byggnader och anläggningar uteblir. Detta är i linje med den nyliberala modellens idé att den offentliga sektorn ska reduceras.

Nu har den nyliberala ekonomistyrningen i kommuner nått vägs ände. Vänsterpartiet vill motverka de systemfel, som uppstår, när nyliberala idéer om ekonomi tillämpas i offentlig förvaltning. Vänsterpartiet Falun vill att kommunen överger de nyliberala metoderna för styrning av ekonomin, som är hämtade från marknadsekonomi.

 

Vänsterpartiets politik gör skillnad!

 

Slopat interndebiteringssystem
Vänsterpartiet anser att den interna affärsverksamheten i kommunen ska tas bort för skola, vård och omsorg som är verksamhetsområden för skolbarn, vårdtagare och andra medborgare.

Vänsterpartiet vill att systemet med interndebitering mellan enheter upphör. Det är arbetskrävande och blir därmed onödigt dyrt. Att ta bort det är en besparing för kommunen.

Vänsterpartiet vill att kravet att varje enhet ska kunna bära sina egna kostnader tas bort för att i stället utnyttja metoder att bedöma varje enhets betydelse och nytta för kommunen och dess medborgare i ett helhetsperspektiv.

Den ekonomiska styrningen av kommunens verksamheter ska i stället utgå från politiska beslut genom budgetramar. Kostnadsstyrning och kontinuerlig revision kontrollerar att ramarna hålls. Samarbete mellan kommunala verksamheter kan utföras i projektform inom bestämda ramar utan att kostnaderna för medverkan debiteras annan verksamhet.

Att upphöra med köp- och säljsystemet medför stora besparingar i kommunens ekonomi.

 

Införande av 6-timmars arbetsdag
Omvårdnadsförvaltningen är den förvaltning som har störst utmaning i att komma tillrätta med ökade sjukskrivningstal, som till stor del är en effekt av försämrad arbetsmiljö genom ökad arbetsbelastning. Vänsterpartiet ser behovet och nyttan av att teckna en arbetstidsförkortning till 6 timmar i veckan med bibehållen lön. Detta är en investering som initialt kommer att kosta mer, men som på sikt kommer krympa förvaltningens utgifter i takt med minskade sjukskrivningstal.

Att teckna ett arbetsförkortningsavtal ska ses som preventiv åtgärd. De som idag är långtidssjuka kommer inte bli friskare av åtgärden, däremot väntar vi en snabbare respons i effekt vad gäller korttidsfrånvaron. Avtalet kommer kraftigt att minska risken för arbets- och stressrelaterade sjukskrivningar i framtiden. Avtalet kommer resultera i en kvalitetsförbättring i och med att nivån av upplevt välmående ökar hos personalen, vilket ökar kreativiteten och viljan/förmågan till utveckling.

Arbetstidsförkortningen är ett nödvändigt komplement till heltidsavtalet då det möjliggör lösningar på idag svåra schematekniska problem som bland annat resulterar i delade turer och konflikter med arbetstidslagen, eftersom man ofta idag arbetar många korta pass. Arbetstidsförkortning kommer att lätta på den psykiska press som många medarbetare lever under inom primärt äldreomsorgen, där många idag finner det svårt att kombinera arbete och ett fungerande familjeliv.

Heltidsavtalet har möjliggjort rätten till heltid. Ett arbetstidsförkortningsavtal möjliggör orken att arbeta heltid.

 

Prioriterade nämnder och förvaltningar
Barn- och utbildningsutskottet (skolförvaltningen)

Övergripande
• 18 000 tkr tillskjuts hela skolförvaltningen fr om 2015 för att arbeta med kartläggning och mottagning av nyanlända. Det är satsningar inom svenska som andra språk, modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmålet. Det är 11 000 tkr mer än i den sittande minoritetens budgetförslag.

• Kostnaden för skolskjutsar väntas öka och därmed tilldelas skolförvaltningen 1 000 tkr 2015 (enligt tidigare beslut).

• 6 000 tkr i lönekompensation föreslås till skolförvaltningen 2015.

• En besparing på 2 000 tkr inom den centrala förvaltningen ska göras 2015.

• Nämndens generella uppräkning ökar med 0,25 %. Med tanke på att det inte längre ska finnas ett interndebiteringssystem som ökar förvaltningens kostnader (bortsett från kostenheten). 0,25 % innebär ca 3 000 tkr.

 

Förskolan
• Förskolan ges ökad ram till 11 000 tkr fr.o.m. 2015 för arbete med mindre barngrupper och ca 5 nya förskoleavdelningar utöver majoritetens budget. Det innebär 5 000 tkr mer än den sittande minoritetens budget.

• Satsningar görs på en ny familjecentral med öppen förskola.
2 500 tkr fr.o.m. 2015. (Enligt tidigare beslut)

• 1 300 tkr tillskjuts förskolan för arbetskläder till personalen.

 

Grundskolan
• Till grundskolan tillskjuts 12 000 tkr fr om 2015. Det är en riktad satsning på elever med särskilda behov samt för att anställa mer personal. Satsningen innebär 5 000 tkr mer än minoritetsstyrets förslag.

 

Gymnasieskolan
• En riktad resursförstärkning på yrkesinriktade program inom gymnasieskolan – omvårdnad, fordon samt restaurang och livsmedel föreslås ske. Dessa program tillförs totalt 9 500 tkr fr.o.m. 2015. Satsningen är 5 500 tkr större än minoritetens.

Vänsterpartiets satsningar utöver minoritetsstyrets (S och MP) satsningar:
+ 17 000 tkr

 

 

 

Omvårdnadsnämnden (omvårdnadsförvaltningen)
• För att komma tillrätta med sjukskrivningstalen genom en bättre och mer effektiv arbetsmiljö vill vi satsa på införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön (till att börja med för undersköterskor, vårdbiträden samt gruppledare). Satsningen innebär en kostnad på ca 17 000 tkr 2015 och skulle innebära ca 6 400 tkr i ökade skatteintäkter per år.

• Fr.o.m. 2015 anslår vi ca 21 500 tkr till omvårdnadsförvaltningen för att klara av behovsökningen inom vård- och omsorgsboenden, för hemtjänsten samt rehabilitering i hemmet.vlogga transparent
• Utöver dessa satsningar ges ca 14 000 tkr fr.o.m. 2015 i lönekompensation till omvårdnadsförvaltningen.

• Fr.o.m. 2015 anslår vi ca 21 500 tkr till omvårdnadsförvaltningen för att klara av behovsökningen inom vård- och omsorgsboenden, för hemtjänsten samt rehabilitering i hemmet.
• Utöver dessa satsningar ges ca 14 000 tkr fr.o.m. 2015 i lönekompensation till omvårdnadsförvaltningen.

• En besparing på 1 500 tkr inom den centrala förvaltningen ska göras 2015.

• Nämnden får en generell uppräkning med 0,5 % med tanke på att det inte längre ska finnas ett interndebiteringssystem som ökar förvaltningens kostnader.
0,5 % innebär ca 3 000 tkr.

 

Vänsterpartiets satsningar utöver minoritetsstyrets (S och MP) satsningar:
+ 26 200 tkr

 

 

 

Socialnämnden (socialförvaltningen)
• 2 000 tkr tillskjuts socialnämnden 2015 för ökade insatser för utsatta familjer och barn i dessa familjer.
(Samarbete med skolförvaltningen)

• Socialnämnden får ytterligare medel för utbyggnad av 2 nya LSS-gruppbostäder samt en under planperioden, 6 000 tkr 2015 och ytterligare 6 000 tkr 2016.

• Utöver dessa satsningar ges 6 250 tkr fr.o.m. 2015 i lönekompensation till socialförvaltningen.

• Nämnden får en generell uppräkning med 0,5 % vilket motsvarar ca 2 700 tkr.

• En besparing på 1 500 tkr inom den centrala förvaltningen ska göras 2015. (dessa pengar ska dras av från Socialdemokraternas och Miljöpartiets ospecificerade sparkrav på förvaltningen).

Vänsterpartiets satsningar utöver minoritetsstyrets (S och MP) satsningar:
+ 1 750 tkr

 

 

 

Övriga prioriteringar

Kulturmiljonen – avgiftsfri kulturskola
Vänsterpartiet satsar en kulturmiljon fr.o.m. 2015. Det ska täcka in kostnaden för att kommunen ska ha en avgiftsfri kulturskola.

Friskvård lagt under personalkontoret
Vänsterpartiet har omfördelat 300 tkr från soc, omvårdnad och skola till personalkontoret vad gäller friskvårdspengar. Vi har skapat en friskvårdbudget som är förlagd under personalkontoret om 1 500 tkr. Detta ska täcka friskvårdsomkostnader samt att det ska kunna utföras på arbetstid.

Skatepark
Vänsterpartiet avsätter årligen 250 tkr i årskostnad för utbyggnad av Skateparken. Årskostnaden är därmed budgeterad till skillnad från den sittande minoritetens förslag.

Landsbygdsutveckling
Under stadsbyggnad och näringsliv har vi skapat en post för Landsbygdsutveckling med 5 000 tkr fr.o.m. 2015, samt en ökning med 1 000 tkr årligen under 2016 och 2017. Kostnader för projektet Svärdsjö vattendrag om 2,6 miljoner debiteras denna post.

Sänkta politikerarvoden
I vänsterpartiets budget har vi angett en ny norm för fast arvode för politiska uppdrag. En 100 % sysselsättningsgrad är arvodessatt till 32000 kr. Denna åtgärd innebär en rationalisering om 2,6 miljoner årligen.

Cykelkommun Falun
Medel avsätts inom trafik- och fritidsnämndens område för projektet ”Cykelkommun Falun”. Detta är såväl en miljösatsning som folkhälsosatsning.

IT- kontoret
I Vänsterpartiets budgetförslag är IT-kontorets avkastningskrav borttaget. Dessutom minskar vi anslaget till IT med 2500 tkr fr.o.m. 2015. Interndebiteringar gentemot övriga förvaltningar tas bort. Utöver detta gör vi en satsning på 250 tkr i en engångskostnad för inköp av I-PADs till de fackliga företrädarna.

Kommunikationskontoret
Kommunikationskontoret får ca.1 000 tkr lägre anslag då vi anser att den sittande minoriteten (S och Mp) höjt deras ram för mycket.

VM-bolagets återbetalning
VM-bolaget ska 2015 enligt avtalet med Falu kommun betala 10 miljoner. Av dessa 10 miljoner avsätter vänsterpartiet 5 miljoner för att säkra att Masugnsbron istället för att rivas, kan renoveras till fullgott skick. 6

Dalaflyget (ej förvaltningsanknutet)
Vänsterpartiet väljer att inte förlänga avtalet med Dalaflyget när kontraktet når sitt slutdatum sista december 2015. Därmed en besparing på 2300 tkr per år fr.o.m. 2016.

Kommunfastigheter
Kommunfastigheters ineffektivitet och dåliga styrning ska inte fortsättningsvis få innebära högre kostnader för skola, vård och omsorg. Därför tar vi bort kommunfastigheters interndebiteringar gentemot övriga förvaltningar och tar bort avkastningskravet, samt gör en liten besparing motsvarande förra årets överskott.
Dessutom ska det inom ramen för kommunfastigheters budget anställas och omfördelas vaktmästare till kommunens skolor som ska arbeta med löpande skötsel och underhåll.

Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK)
AIK fortsätter att förstärka för att få fler i jobb och utbildning. I den här budgeten får arbetsmarknadsinsatserna tillsammans med Migrationscenter tillskott fr.o.m. 2015 med 1 300 tkr, 40 nya resursjobb får tillskott fr.o.m. 2016 med 1 300 tkr, ”supported employment” får tillskott fr.o.m. 2015 med 1 500 tkr och bl.a. en fortsättning för Arenan Academy som får tillskott fr.o.m. 2015 med 2 000 tkr.vlogga transparent

Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK)
AIK fortsätter att förstärka för att få fler i jobb och utbildning. I den här budgeten får arbetsmarknadsinsatserna tillsammans med Migrationscenter tillskott fr.o.m. 2015 med 1 300 tkr, 40 nya resursjobb får tillskott fr.o.m. 2016 med 1 300 tkr, ”supported employment” får tillskott fr.o.m. 2015 med 1 500 tkr och bl.a. en fortsättning för Arenan Academy som får tillskott fr.o.m. 2015 med 2 000 tkr.

 

 

Fakta
2015 2016 2017
Skatteintäkter(Jämfört med S och MP) +6400 tkr +6400 tkr +6400 tkr
Överskott(utöver buffert) +27200 tkr(0,9%) +75600 tkr(2,3%) +145800 tkr(4,3%)

 

vä

V-logga_CMYK_Rod

 

Vänsterpartiets budgetförslag 2015-2017 som pdf

Dela den här sidan:

Kopiera länk