• Hem
  • Del 3 - Utbildn...
Valplattform

Del 3 – Utbildning och barnomsorg

Vänsterpartiet vill se en likvärdig skola och barnomsorg där alla barn, elever och studerande ges det stöd och de förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas. Resursfördelningen ska vara behovsanpassad. Skolan och barnomsorgen ska vara gemensamt finansierad och demokratiskt styrd. Den ska inte vara utsatt för kapitalägares vinstintressen och den avdemokratisering det innebär att privatisera den. Falun ska bedriva en så bra kommunal skola att nyetablering av fler friskolor är marknadsmässigt ointressant och varje kommunal skola ska vara så bra att valet av den närmsta skolan blir självklart.

 

Därför menar vi:

Mer ekonomiska resurser till skolan

Förskolan – fler avdelningar och mindre barngrupper

Grundskolan – en dator per elev

Gymnasiet

Fria busskort till skolelever – valfrihet på riktigt

 

Mer resurser till skolan

I nationella jämförelser har Faluns skolor i snart ett decennium legat mycket lågt i många viktiga aspekter. Resurstilldelningen till undervisning (efter det att kostnader för lokaler och städning betalats via interndebitering) har varit bland de lägsta i Sverige.

Egentligen borde jämförelsen inte ske; alla elever i Sverige är värda liknande och kompensatoriska förutsättningar. Att kommunalisera skolsystemet var ett stort svek. Dock är verkligheten sådan att Faluns skolor inte enbart utgörs av de kommunala utan även av friskolor. Flera av dem drivs mycket seriöst och med god kvalitet. De satsningar vi gör inom specificerade områden kommer därmed även friskolornas elever till godo. Elever bör ha lika möjlighet att gå på de skolor de önskar. Därmed måste kösystemet ses över och busskort erbjudas de elever som inte har möjlighet att bli skjutsade till skolan.  

 

Personalkostnaden är givetvis den största ekonomiska posten för en skolförvaltning. När vi har välutbildad och professionell personal är det också viktigt att ge dem de verktyg de behöver – det är viktigt att det finns pengar till att köpa in de läromedel som behövs och att göra de studiebesök och studieresor som gör undervisningen så bra den någonsin kan bli.

Personalen är skolans viktigaste resurs. Även lönemässigt ligger Falun lågt till i nationella jämförelser. Något som är fatalt i tider av enorm lärarbrist. Vi vill ser mer “lika lön för lika arbete”. De konstruerade lönespridningsreformer som skett genom förstelärarreformen och lärarlönelyftet ser vi som skadligt för sammanhållning och lagarbete på skolan. Det skapar en osund konkurrenssituation. Dessa reformer är även mycket godtyckliga och orättvisa. När riktade lönesatsningar sker från staten ska dessa fördelas på ett jämlikt och ej godtyckligt sätt.

 

Vänsterpartiet ger skolan den ekonomiska förstärkning den behöver för att kunna utvecklas och utveckla eleven i en lugn arbetsmiljö. De strama budgetförutsättningar som skolan dragits med under flera år har skapat kaos, förvirring och ångest i organisationen. Sjukskrivningarna ökar och slutligen leder det till att kommunens barn och unga får en sämre skola och utbildning. Vi står inför en akut lärarbrist och måste inte minst därför erbjuda en attraktiv arbetsplats för lärande, med goda pedagogiska förutsättningar och konkurrenskraftigt löneläge. Det är av yttersta prioritet att en ordentlig satsning görs på skolan. Sådana har vi gjort i våra budgetförslag över senaste åren, och det kommer vi fortsätta prioritera.

 

Förskolan – fler avdelningar och mindre barngrupper

Faluns förskola ska ha som mål att följa följa de direktiv och allmänna råd som finns, lutad mot forskning om barnets bästa.

Idag ser vi att nyetablering av förskoleavdelningar har varit tydligt eftersatt och dagens barn i förskolan tillbringar tid i lokaler som inte är ändamålsenliga och i allt för stora barngrupper. Vi ser också att det finns förskoleavdelningar i Falu kommun där storleken på barngruppen överskrider kommunens eget maxtak på 18 barn per grupp (för de lite äldre barnen i 3-6-årsåldern) och då ska man komma ihåg att nationella rekommendationer anger att det bör vara maximalt 15 barn per grupp i denna ålder.

 

Förhållandena som beskrivits ovan har Vänsterpartiet påtalat åtskilliga gånger och slutligen fick vi hösten 2017 inskrivet i verksamhetsmålet för förskolan att barngrupperna skall minska.

Detta måste vi fortsätta påtala och följa upp framöver, med den naturliga målsättningen att följa Skolverkets allmänna råd om maximala gruppstorlekar.

Vi ser en rimlighet i tak på elva barn i grupper med 1-2-åringar och femton till sexton barn i grupper med barn i 3-6-årsåldern. Stora grupper kan leda till anknytningsproblematik för barnen och vi tror att tidiga satsningar även kan avspegla sig i den fortsatta skolgången med tryggare elever och mindre orolig skolgång och problematik längre upp i åldern.

För att få önskvärd flexibilitet och rimliga barngrupper bör cirka 15-17 nya avdelningar byggas/skapas omgående. Precis som i skolan måste också förskolan ha tillgång till bra läromedel, datorer, möjligheter till studiebesök och personalen måste erbjudas möjlighet till fortbildning.

 

Många kvinnodominerade yrkesgrupper arbetar oregelbundna arbetstider och det är mer vanligt att ensamstående kvinnor än män tvingas tacka nej till arbete eftersom det inte finns tillräckligt med barnomsorgsplatser nattetid. Vänsterpartiet menar att det ur ett jämlikhetsperspektiv är ett behov som Falu kommun ska tillgodose och fler nattenheter behöver inrättas.

 

För några år sedan biföll kommunfullmäktige en motion om arbetskläder till förskolepersonalen. Denne behandlades som en engångsföreteelse. Kläder slits då de används och nya personer anställs som även de har behov av arbetskläder. Vänsterpartiet budgeterar därför årligen 1,3 Mkr för att säkerställa att förskolepersonalen har tillgång till arbetskläder, så väl för utomhusarbete som inomhus.

 

Grundskolan – en dator per elev

Ökad resurstilldelning är av mycket stor vikt för grundskolan.

Under mandatperioden 2014-2018 har Vänsterpartiet i ett tidigt skede börjat arbeta för digitalisering av skolan i Falun. Efter lagda förslag i både nämnd och kommunfullmäktige infördes den pedagogiska digitala plattformen Google G Suiter for education. Införandet har slagit mycket väl ut men det är otroligt viktigt att vi nu tar nästa steg och erbjuder alla elever i grundskolan en egen digital enhet. Det är viktigt att detta blir ett politiskt beslut för att säkra likvärdigheten över kommunens skolor. Vi ser redan några skolor som av olika anledningar haft möjlighet att satsa och springa ifrån. Bristande likvärdighet i förutsättningar mellan olika kommunala skolor är inte ok. Att skolan erbjuder eleverna ett eget digitalt verktyg går i linje med skollagen om likvärdighet och skolan som en kompensatorisk institution. Detta för att alla Faluns elever ska få tillgång till tidsenliga lärverktyg, både i skolan och hemmet. Därför är det viktigt att förvaltningen tar ett samlat grepp och ansvar över likvärdigheten och inrättar en central budget för ändamålet.

 

Gymnasieskolan

Faluns gymnasieskolor har haft tuffa år bakom sig i kölvattnet av bland annat överetablering av friskolor. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb med att vända utvecklingen vad gäller elevtapp – och lyckats! Då kan inte belöningen ske i ökad arbetsbörda, vilket har skett under denna mandatperiod. Antal undervisande timmar kan inte ligga avsevärt mycket högre än i omkringliggande kommuner. Vi kan inte riskera att bränna ut lärarkåren, eller tappa delar av den till andra arbetsgivare.

  

Fria busskort till skolelever – valfrihet på riktigt

Falun är en stor geografisk kommun med mycket glesbygd. Tilldela alla skolungdomar fria bussresor. Detta skulle ge fler tillgång till stadens möjligheter. Särskilt relevant nu när bibliotek och fritidsgårdar på landsbygden avvecklats. Det skulle också ge skolor större möjligheter till studiebesök och aktiviteter i andra delar av kommunen och minska administrativa kostnader för förvaltningen. Detta möjliggör även för verklig valfrihet då det gäller det fria skolvalet. I dag kan inte alla välja den skola de önskar då de själva måste stå för transportkostnaderna. Sommaren 2018 får skolelever ett busskort. Utvärdera denna reform och gör den sedan permanent.

Del 4 – Kultur och fritid

Dela den här sidan:

Kopiera länk