• Hem
 • Reservationer f...
Vänsterpartiet

Reservationer från Vänsterpartiet på Socialnämnden den 28 oktober

 •  Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att minska personaldimensioneringen på Familjerådgivningen med 0,8 årsarbetare. Verksamheten är väsentlig inte minst för att med kort väntetid hjälpa par med konfliktfyllda förhållanden. En liten verksamhet är också mycket sårbar om man under en tid går med reducerad personalstyrka. Under 2015 har det visat sig konkret i att direkt förebyggande verksamhet inom BVC för att till exempel informera förstagångsföräldrar om verksamheten har fått stå tillbaka. Inte minst ur ett barnperspektiv kan verksamheten ses som förebyggande i att motverka barns psykiska ohälsa. Förebyggande verksamheter inom barn- ungdomsområdet har redan i hög grad beskurits.

  Vänsterpartiet reserverar sig också mot att man sänker normen för socialt understöd genom borttagande av budgetposten för barn och familjer. fr o m 1 februari 2016. Under flera år har normen för socialt understöd försämrats. Senast i våras då Barntillägget togs bort. Försämringarna torde främst drabba barnfamiljer med behov av längre tids ekonomiskt bistånd. Inte minst barnen drabbas av detta, såväl ekonomiskt men också genom att barns mående har samband med familjers ekonomi. Också ökad administrativ börda för  redan hårt belastade socialsekreterare genom att behöva bedöma om sökanden har rätt till olika slags bistånd utöver de som ingår i normen.

  Vänsterpartiet reserverar sig mot att ta bort möjligheten att, utan biståndsprövning, få ett begränsat antal stödsamtal för eget missbruk / beroende på missbruksenheten VIVA. I och med detta beslut försvåras möjligheterna att i ett tidigt skede snabbt få hjälp och i vissa fall motiveras till fortsatta biståndsprövade insatser. Betydande risk finns för att missbruket blir mer avancerat och befäst, som leder till ökat lidande för den enskilde men också för anhöriga. Kostnaderna för kommunen kan också i slutändan bli mycket stor. Även här ökad belastning på socialsekreterare som ska bedöma behov av bistånd.

  Vänsterpartiet anser att ytterligare 1,9 miljoner kronor ska tillskjutas Socialnämndens budgetram utöver de 9 miljoner kronor som Socialnämndens majoritet äskat.

 • Vänsterpartiet reserverar sig mot att kommunen även fortsättningsvis ej ska kunna erbjuda personlig assistans inom LSS. All personlig assistans är utlagd på privata utförare vilket V motsätter sig.

  Falun 28 oktober 2015
  Svante Olsson
  Vänsterpartiet

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk