• Hem
  • Reservation ned...
Vänsterpartiet

Reservation nedskärningar skolan 22 sep 15

Majoritetens budget kommer slå mycket hårt mot skolan. Förskolechefen menar att nedskärningar som resulterar i fler barn per årsanställd skulle vara förödande för förskolans verksamhet resultat och måluppfyllelse. Detta går stick i stäv med vallöften från samtliga tre majoritetspartier. (Mp ville ha ”fler vuxna i skolan”, att ”barngruppernas storlek ska minska och pedagogtätheten öka”, S lovade “satsning på skolan” med ”minskade klass och gruppstorlekar i lägre åldrar”, att “öka lärartätheten genom att anställa fler förskolelärare, lärare och specialpedagoger” och C framhävde att “antalet vuxna per barn i förskolan ska öka).

Grundskolan får enligt LR:s årliga undersökning redan 266:e minst resurstilldelning för undersvisningen (borträknat lokaler etc) av Sveriges 290 kommuner. Med planerad budgetram kommer vi sjunka ytterligare. Lärarbristen börjar märkas, och flertalet pedagoger väljer bort Falun för andra kommuner. Lärarfacken lokalt uppger båda att personalen redan är hårt pressad. Arbetsmiljöverket rapporterar att arbetsrelaterade sjukdomar har ökat med 72% under de senaste fem åren (nationellt). Pedagogiska luncher plockas nu bort, vilket innebär minskat stöd för barnen i matsalen, med risk för framtida psykosocial ohälsa och utanförskap. Måltiden är en oerhört viktig del av elevernas arbetsdag i skolan. Detta bidrar inte till att Falun blir en mer “attraktiv skolkommun” som C lovade inför valet. Grundskolan törstar även efter nya IT-lösningar, inte planerade nedskärningar på IT.

Gymnasieskolan blir av med ytterligare 3,0 tjänster. Samtidigt som elevunderlaget ökar mot förra läsåret rimmar detta illa. Gymnasielärare berättar om en stor ökning i arbetsbelastningen under senare år, att det inte är möjligt att leverera den undervisning de önskar.

Centrum för flerspråkighet riskerar nedläggning ett år efter uppstarten. Verksamheten för nyanlända bedömdes innan uppstarten inte fungera tillfredsställande. Med nya lagkrav om kartläggning från 2016 skulle det vara direkt huvudlöst att avveckla verksamheten och därmed lägga ytterligare arbetsuppgifter på blivande klasslärare samt rasera de nyanländas förutsättningar för att på ett bra sätt introduceras i den svenska skolans värld.

Uppgifter som mottagningsenheten är välutbildade för och har god erfarenhet av. Gymnasiet bedömer även att fler elever kommer bli tvungna till ett fjärde läsår på gymnasiet om stöttningen minskar.

Mp vill ”stärka flickors intresse för teknik”. Budgeten tvingar genusarbetande Teknikverkstan att avvecklas. Teknikverkstan som verkligen fyller en funktion för likvärdig, intressant och kompetent utbildning kring NO, teknik och IT. Konsekvensen om vi mister denna verksamheten blir att genustänk i dessa ämnesområden tappar styrfart. Det är en stor efterfrågan på natur- och teknikkunniga elever. Att ta bort aktörer som kan ge energi och väcka lust för dessa framtidsyrken är förödande.

Förvaltningens, lärarfackens och kommunals bild av Falu kommuns skolväsende är entydig; det krävs satsningar nu, inte nedskärningar. Kommunen väntas gå med 60 miljoner i överskott och därtill finns 33 miljoner i buffert sedan tidigare. Det vore att svika framtida generationer, yrkeskåren och väljarna att inte satsa på de vallöften man gjort, efter lång tids väntan (gång på annan).

Därför reserverar sig Vänsterpartiet Falun mot budgetbesluten som drabbar skolan hårt, och yrkar på att förvaltningen äskar utökad budgetram. Vi vet att pengar finns i Falu kommun om den centrala bufferten tas i anspråk och vi är beredda att minska kommunens överskott från 2 till 1 %. Dessutom finns det medel från den så kallade vinsten från skid-VM.

Anton Ek
Zohreh Anhari

Dela den här sidan:

Kopiera länk