• Hem
  • oppositionens g...
Vänsterpartiet

oppositionens gemensamma budget förslag

det gemensamma budget förslaget från oppositionen i kommunen

den kommunala budgeten som vi i oppositionen vill ha den 

To replace this placeholder, please upload the original image (C:DOCUME~1KRISTE~1LOKALA~1Tempmsohtml11clip_image002.jpg) on server and insert it in the document.

 

 

             Budget 2008

Ekonomisk flerårsplan 2009-2010

 

Alternativa förslag samt förslag till ändringar

från oppositionspartierna Vänsterpartiet Socialdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna

 

 

FALUKOMMUNS                       BUDGET                                                                                  2007-06-04

 Bra kommunal välfärd framför sänkta skatter

 

Skattesats

Vi föreslår oförändrad skatt de kommande tre budgetåren.

Den borgerliga majoriteten har i sin politiska plattform skrivit att "Falun skall ha en kommunal ekonomi som utvecklas så positivt att vi under mandatperioden kan sänka kommunalskatten". Med resultat på +54 samt +61 miljoner 2005 och 2006 skulle en skattesänkning ha kunnat vara i sikte. Men i år når vi inte dessa nivåer.  Kärnverksamheternabehöver ansenliga tillskott för att nå ekonomisk balans med bibehållen kvalitet. Vi anser inte att kommunen uppfyller kravet om en skattesänkning "när så ekonomin tillåter". Vi ska dessutom komma ihåg att det på nationella nivån genomförts skattesänkningar (för de som arbetar) motsvarande mellan 3,10 och 3,40 kronors sänkning av kommunalskatten. Vi tycker därför att det är viktigare att stödja grupper som inte får del av denna sänkning.

Vi yrkar:

att  skattesatsen behålls oförändrad för åren 2008-2010, på nivån 22,41%.

 

Värnad vuxenutbildning och fortsatt höjda minimilöner

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Vi tar bort ny föreslagen central reserv under Kommunstyrelsen. Det är bra med marginaler i våra verksamheter, men det är respektive förvaltning som ska ha fullt ansvar för ramar, som är realistiska. Buffert ska budgeterat resultat utgöra. Detta är knappt 50 miljoner i både vårt och majoritetens förslag. En buffert för ändamål som nämnd inte hunnit genomföra under budgetåret ska inte behövas om en rutin införs om anmälan av överföringar innan slutliga budgetbeslutet i november.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är inte bara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det handlar om att människor ska kunna lära om och lära nytt hela livet. 2008 blir det kanske svåraste året under Scaniaavvecklingen. Cirka 250 saknar idag en "lösning". Troligen behöver många av dem någon form av kortare yrkesutbildningar. I och med att Arbetsförmedlingens anslag nu minskas kraftigt måste kommunen stå beredd med insatser. Under 2009-2010 tas de sista statsbidragen till vuxenutbildningen bort. Bidragets andel av finansieringen var 2006 c:a 30%. 560 planerade platser 2007 blev 420 platser efter regeringsskiftet. Vi anslår därför extra medel för att kunna hålla uppe volymen av platser inom vuxenutbildningen.

 

FCU har äskat extra medel för att kunna permanenta EU-projektet Yrkesspåret, där det bl.a. krävs en halv studievägledartjänst och en halv "arbetsplatsanskaffare". Projektet har varit mycket framgångsrikt för våra invandrare. De har jämsides med sina SFI-studier tidigt kommit ut på arbetsplatser och fått yrkesförberedande utbildning och kontakter. Vi utgår ifrån att denna verksamhet i princip kan inrymmas i befintlig verksamhet. Skulle det krävas får en mindre del av vårt tilläggsanslag också användas för att värna denna verksamhet.

 

Vi föreslår att anslaget till FCU utökas med 1 mkr 2008, ytterligare 1 mkr 2009, samt ytterligare  2 mkr 2010.

Höjda minimilöner 2009

Falu Kommun har 2005 och 2006 fattat beslut om en lägsta lön omfattande alla anställda. För 2007 har den nya borgerliga majoriteten avvisat kravet på fortsatt höjd minimilön. Vi föreslår att minimilönen (lägsta lön för heltid) i Falu Kommun från och med 2009 höjs till 17.000 kr.

1 mkr anslås 2009 att fördelas mellan berörda förvaltningar (placeras under personalkontoret). Det extra tillskottet kan fasas ut efterföljande år då ordinarie avtal gör att fler når lägstanivån.

Ej förvaltningsanknuten verksamhet

Dalaflygets underskott prognostiseras till 3,15 mkr/år. Fortsatta krav på effektiviseringar och rationaliseringar måste ställas. Vi föreslår att sammanlagt 2,5 mkr (+200 tkr jfr med vårt tidigare förslag för 2007 och -650 tkr jfr med majoriteten) reserveras för underskottstäckning i Dalaflyget.

Vi bedömer att en eventuell utbyggnad av friidrottshallen inte kräver några höjda driftsbidrag förrän andra halvåret 2009. Frågan är ännu inte avgjord.

Välkommen till Falun AB får volymuppräkning fr o m 2009, men inga extra medel för strategiska utredningar lämnas i vårt förslag. Sådana uppdrag måste finansieras på annat sätt.

Svenska Skidspelen är ett välarrangerat evenemang, men samtidigt tar det väldigt stora kommunala ersättningar i anspråk både från KS och Trafik- & fritidsnämnden. Vi föreslår att KS-ersättningen (som föreslås flyttas till T&F) minskas ned under tre år. Från 0,9 kr till 0,5 mkr.

Beslutsorgan

UG – utvecklingsgruppens anslag har fått en allt vidare användning de senaste åren. Detta tillsammans med att ett antal EU-projekt löper ut (medfinansiering upphör) gör att anslaget kan minskas något utan att nuvarande huvudverksamhet påverkas.

 

Vi yrkar:

att  Kommunstyrelsens driftram sammanlagt minskas med 7,25 mkr 2008, 5,442 mkr 2009 och 3,657 mkr 2010 i jämförelse med majoritetspartiernas förslag.

 

Bättre skollokaler och ny familjecentral

Skolnämnden

Vi föreslår att skolinvesteringarna skall ligga på minst 40 mkr per år, förutom nybyggnation av förskola i Nedre Gruvriset. För att markera de ekonomiska konsekvenserna för skolverksamheten av dessa upprustningar har vi lagt in ett budgettillskott för höjd hyra p g a höjda kapitalkostnader som är uträknat på samma sätt som de automatiska höjningar av driftkostnadsanslag som följer om nämnds eget investeringsbelopp höjs. Eftersom beslutade hyressättningsprinciper inte följs har konsekvensen blivit att varje investering leder till höjd hyra fullt ut, avskrivning av äldre investeringar leder däremot inte till sänkt hyra. Hela systemet för att ge utrymme för reinvesteringar är satt ur spel, vilket drabbar innehållet i skolverksamheten. Motsvarande problematik finns hos alla hyresgäster hos Kommunfastigheter, men skolfastigheter har länge haft den högsta investeringsnivån.

Skolnämnden får också 600 tkr för att kunna starta en öppen förskola som skall bli bas för ett första familjecenter i Falun. Landstinget har beslutat om sin del, mödravård och barnavård, och har dessutom anställt projektledare. Falu kommun måste snarast fatta ett positivt beslut. En öppen förskola är själva basen i verksamheten. Lokalkostnader och kostnader för samordnare delas med landstinget. Landstingets ambition är två-tre familjecentraler i Falun, men låt oss börja med att bygga upp verksamheten i en familjecentral.

 

Kulturkommunen Falun behöver stärkas

 

För att stärka Faluns kulturprofil samt öka tillgängligheten till Dans- och Musikskolan föreslår vi att 400 tkr tillförs DoM 2008. Falun har de högsta avgifterna i musikskolan av Dalarnas kommuner. Det ökade anslaget ska främst användas till att sänka terminsavgifterna. För åren 2009-2010 anslår vi ytterligare 1 mkr till DoM för att möjliggöra en utbyggnad med fler platser.

Vi yrkar:

att  Skolnämndens driftram sammanlagt ökas med 2,6 mkr 2008, 6,83 mkr 2009 och 10,061 mkr 2010 i jämförelse med majoritetspartiernas förslag.

 

Kulturnämnden

Kulturnämnden har under besparingsåren blivit avlövad det mesta av medlen för kulturverksamhet för vuxna. Falun har stolta traditioner på detta område och inte minst Kulturfyren markerar en vilja att åter uppmärksamma Falun som kulturstad. Det viktiga är då att vi koncentrerar oss på att satsa medel på verksamheter som ger något värdefullt till våra medborgare och i förlängningen även gör kommunen känd och attraktiv.

Vi föreslår redan 2008 300 tkr i ökat anslag för allmänkulturen och för att förverkliga det nya kulturprogram som håller på att tas fram 600 tkr de kommande åren.

Vi yrkar:

att  Kulturnämndens driftram sammanlagt ökas med 0,3 mkr 2008, 0,6 mkr 2009 och 0,6 mkr 2010 i jämförelse med majoritetspartiernas förslag.

 

Socialnämnden

Socialnämnden använder egna socialsekreterare i familjecentralen och beräknas endast behöva ett mindre tillskott, 100 tkr enligt vårt förslag.

 
LSS och äldreomsorgen behöver nya resurser

 

Kostnaderna för LSS stiger konstant, och i förutsättningarna ingår att de som beviljas bistånd har detta behov under mycket lång tid. Kostnaderna ackumuleras hela tiden. För denna utveckling har budgeten hittills inte tagit höjd. Viss genomlysning av organisationen behövs, vissa besparingar kan förmodligen göras, men ett tillskott är nödvändigt. Vi föreslår 6,5 mkr 2008.

 

 

Vi yrkar:

att  Socialnämndens driftram sammanlagt ökas med 6,6 mkr 2008, 6,798 mkr 2009 och 7,002 mkr 2010 i jämförelse med majoritetspartiernas förslag.

 

Omvårdnadsnämnden

Nämnden redovisar fortsatt trend att behovet av hemtjänst ökar mer än den måttliga ökningen av äldre i sig motiverar. Kommunen måste svara upp mot detta behov. Det finns inga allmänna önskemål hos vare sig anhöriga eller de äldre själva att en större del av hjälpen ska ges av anhöriga. Falun har ett bra stöd till anhörig­vårdare, men vi ska inte pressa dem till mer gratisarbete för att kommunen ska kunna spara pengar.

Nämnden redovisar också en stark ökning av antalet dementa, med ökad vård­tyngd som följd. Totalt innebär detta mycket stora äskanden från nämnden.

Vi försöker att något bättre än majoriteten svara mot de anspråk som reses på kommunens organisation. Vi yrkar att nämndens anslag höjs med respektive 7, 15 och 20 mkr åren 2008-2010.

Vi yrkar:

att  Omvårdnadsnämndens driftram sammanlagt ökas med 8 mkr 2008, 15 mkr 2009 och 20 mkr 2010 i jämförelse med majoritetspartiernas förslag.

 

Satsning på cykelvägar, skateboard och resecentrum

Trafik- och fritidsnämnden

Cykelvägen till Vika måste förverkligas nu, i enlighet med löften från alla partier. Intresseföreningen har nu gjort allt förarbete, de har fått bygglov från länsstyrelsen, de skriver avtal med markägarna och ger intrångsersätt­ning, de har handlat upp själva anläggandet. De redovisar en kostnad på 2 032 tkr plus moms, och begär nu att kommunen ska betala detta.

Eftersom de redan handlat upp kan kommunen inte ta det som egen investering, det skulle bryta mot LOU. Upphandlingen har inte kungjorts och hanterats så som krävs av kommunen. Däremot är det naturligtvis så att föreningens stora egna insatser har givit ett ekonomiskt fördelaktigare resultat än om kommunen själv skulle ha gjort förarbete och upphandling.

Den möjlighet som nu finns för att lösa detta problem är att kommunen lånar intresseföreningen de 2,5 mkr det gäller. Detta påverkar endast balansräkningen i kommunen, utgående fordringar ökar.

Fr o m 2008 anslår kommunen 200 tkr till trafik- och fritidsnämnden, en summa som nämnden ger intresseföreningen i bidrag för att betala av lånet. Detta pågår tills lånet är slutbetalat, ca 13-14 år med ränta på lånet.

I praktiken blir detta bara en bokföringsfråga inom kommunen. Intresseföreningen får pengarna när de kan visa upp faktura på anläggningskostnaderna. Efter att fakturorna för vägbygget är betalda behövs inga fler externa transaktioner. I praktiken delar kommunen i sin bokföring upp denna utgift på 13-14 år, d v s den behandlas som om det vore en kommunal investering.

Intresseföreningen förutsätts efter anläggandet överföra vägen till en vägförening i någon form så att bidrag kan sökas i vanlig ordning för skötsel av enskild väg.

För cykelvägen till Grycksbo, sträckan Bergsgården-Bengtsarvet, är läget osäkert då borgerliga majoriteten inte agerat i frågan. I september 2006 tillskrev Falu Kommun Vägverket Region Mitt och aviserade att kommunen har för avsikt att förskottera en gång- och cykelväg till Grycksbo med byggstart 2008. Vi föreslår att förskotteringen (lån på c:a 5,8 mkr) får belasta finansförvaltningen och kalkylerar med att lånet fr o m 2008 belastar kommunen med en räntekostnad på 43.000 kr första året samt 255.000 kr/år kommande år till dess att Vägverket har medel i sin investeringsbudget.

Vi yrkar:

att  cykelvägen Vika-Staberg genomförs genom att kommunen dels lånar ut 2,5 mkr till Vika Intresseförening, dels avsätter 200.000 kr/år i driftsstöd,

att  cykelvägen Grycksbo-Bergsgården genomförs genom förskottering (utlåning) av 5,8 mkr till Vägverket, där kommunen står för räntekostnad 43.000 kr 2008 samt 255.000 kr/år kommande år till dess att Vägverket har medel i sin investeringsbudget,

att  Trafik- & fritidsnämndens driftram sammanlagt utökas med 0,2 mkr/år 2008-2010 i jämförelse med majoritetspartiernas förslag.

 

Investeringar

Vi är positiva till att majoriteten föreslår ökade satsningar på park och rekreation, främst små och stora lekplatser. Det är också bra att majoriteten lägger in investeringsmedel för en rondell vid Hanröleden-Norra Järnvägsgatan 2008 och en rondell vid Ingarvet 2009, och därmed tar upp våra förslag från hösten 2006.

Däremot kan vi inte dela uppfattningen att Runns norra strand (Hälsingstrand) skulle vara ett högre prioriterat utvecklingsområde än Södra centrum. Vi yrkar att ombyggnaderna kring Resecentrum nu kommer igång i enlighet med de planer förvaltningarna presenterat. Det är nödvändigt om Falun inte ska mista banverkets investeringsmedel för ombyggnad av spår, plattformar mm.

För att få en rimlig investeringsram 2008 skjuts Hälsingstrand framåt i tiden. Medel för mindre åtgärder i området finns kvar. Vidare skjuter vi köpet av Myran till 2010, förutsättningarna är fortfarande oklara ifråga om golfbanebygge.

Vi föreslår att kommunen nu genomför den sedan länge beslutade satsningen på skateboard. Aktuellt nu är en anläggning i betong av den typ som byggts i flera svenska kommuner, närmast i Avesta. Den kan integreras i en parkanläggning i området mellan Västra skolan och gruvrondellen, en park som ansluter direkt till den förbindelseled mellan Gruvan och centrum som Gruvgatan utgör inte minst för gående och cyklande. Gruvgatan är också entré till stadscentrum för utifrån kommande bilister. Dess framtida utformning behandlas nu i en förstudie. Vårt förslag innebär att kommunen börjar med att bygga skateboardanläggningen 2008 för att sedan fortsätta med investeringar i Gruvgatan enligt presenterad tidsplan. Den föreslagna parken med skateboardanläggning ska ses som en del av Gruvgateprojektet.

Som nämnts föreslår vi att 40 mkr avsätts varje år till upprustningar av skolor. Vi konstaterar att den totala investeringssumman för kommun­fastigheter blir väl hög åren 2009 och 2010 och framförallt att den totala summan dessa år ligger högt över vad som är möjligt. Liksom majoriteten räknar vi med ytterligare prioriteringar under 2008.

Tills vidare nöjer vi oss med att yrka avslag på två nya poster som majoriteten nu lagt in i investeringsbudgeten, flytt av hoppbackar 2008 för 2 mkr och ytterligare utökad ram för Lugnet med 4 mkr 2009.

Vi yrkar:

att  majoritetspartiernas investeringsram på 127,5 mkr godkänns men att den fortsatta investeringsplaneringen inriktas enligt ovanstående förslag.

 

 

Falun 2007-06-04

 

 

 

 

 

 

Jonny Gahnshag (s)                   Inger Olenius (mp)                       Sören Johansson (v)

 

Inger Olenius för miljöpartiet har en avvikande uppfattning beträffande Södra centrum, se särskild skrivelse.

                                          

Dela den här sidan:

Kopiera länk