• Hem
  • Del 4 - Kultur ...
Valplattform

Del 4 – Kultur och fritid

Tillgången till och möjligheten till en meningsfull fritid är en viktig del i varje medborgares liv. En meningsfull och rolig fritid är en viktig del av folkhälsan. Vänsterpartiet anser att tillgång till kultur och fritidsaktiviteter inte ska bero på på plånbokens tjocklek eller var i kommunen man bor.

 

Därför menar vi:

 

Öka anslagen till kulturen

Utöka/återupprätta biblioteksverksamheten

Fler fritidsgårdar, både i staden och på landsbygden

Avgiftsfri kulturskola

Ta vara på Faluns unika världsarv

Använd Faluns idrotts- och kulturutbud som en del av integrationen

Använd stadsplanering för att stimulera kultur- och fritidsliv.

 

Öka anslagen till kulturen

Falun har idag ett väl utvecklat idrottsliv med flertalet föreningar och många aktiva medborgare. Kommunen ska även fortsättningsvis vara en del i att stötta föreningslivet. Vänsterpartiet ser dock att Faluns kulturliv inte givits samma förutsättningar till att utvecklas och Vänsterpartiet vill jämna ut skillnaderna mellan kultur och fritid (idrott) som tillsammans bidrar till en förbättrad folkhälsa för Falun och dess invånare.

Vi vill öka anslagen till kultursidans föreningsliv så att en balans i kommunalt stöd uppstår.

 

Utöka/återupprätta biblioteksverksamheten

Biblioteken ute i byarna är viktiga samhällspunkter som ska utgöra ett nav för bygdens tillgång till samhällsservice. Framför allt ur ett demokratiskt perspektiv ska biblioteken kunna utgöra servicepunkter där samhällsviktig information ska finnas. Biblioteken är också en naturlig samlingsplats, någonstans där medborgare kan mötas.

Biblioteken har en viktig funktion och är inte enbart ett rum med böcker. Idag, när vi överöses av information via främst digitala medier, kan rollen som bibliotekarie behöva utvecklas. Biblioteket kan komma att utgöra framtidens ‘källkritikens källa’, där medborgaren får hjälp att finna reda i den informationslabyrint som bland annat internet innebär.

Samtidigt är fortfarande bibliotekets viktigaste roll att tillhandahålla böcker, från sagostunder för de minsta, via skolålderns läsande och livet ut. Biblioteket har plats för alla, här ska man kunna finna allt från sagoböcker till hembygdshistoria. Att kunna läsa och tillgodogöra sig text är en grundförutsättning för att kunna förstå vårt samhälle och delta i vår demokrati.

 

Fler fritidsgårdar, både i staden och på landsbygden

Vänsterpartiet menar att kommunen måste ta en stor hänsyn till dess geografiska struktur. Förläggningen av fritidsgårdar i Falu tätort kan ske betydligt mer flexibelt än fritidsgårdens placering ute i de olika kommundelar som har en distans till Falu tätort. Ungdomar rör sig mellan fritidsgårdar i olika stadsdelar eftersom det finns kollektivtrafik som möjliggör det. Ungdomar som bor på landsbygden i de olika kommundelarna har inte denna möjlighet. För att upprätthålla likvärdiga förutsättningar för alla kommuninvånare oavsett om denne är bosatt inne staden eller på landet kräver Vänsterpartiet att tillgången till fritidsgård finns i de olika kommundelarna.

 

Vänsterpartiet ser positivt på det demokratiprojekt som trädde i kraft 1986 och som resulterade i Valhall Ungdomens Hus och ser många av de förtjänster som projektet eftersträvade, att inrätta en fritidsgård vars verksamhet leds av en ungdomsstyrelse. Vänsterpartiet menar att Falun bör inrätta ännu en eller flera fritidsgårdar enligt denna modell.

Fördelarna med detta är många. När verksamheten styrs av ungdomar (med handledning och stöd utav fritidspersonal) formas den efter vad ungdomarna själva tycker är viktigt och relevant. Ungdomarna får genom detta också en bättre inblick i och förståelse för hur demokrati fungerar och hur den kan användas. Medbestämmande leder oftast också till mer engagemang och ansvarstagande. Vänsterpartiet ser att detta sätt att arbeta kan bidra till att både stärka och utveckla framtidens demokratiska samhälle.  

 

Avgiftsfri kulturskola

Kulturen är en samhällsspegel, i vilken medborgaren kan skåda det som varit, det som är och det som skulle kunna vara. Därför får kulturen aldrig bli en klassfråga, varken för den som utövar eller den som insuper kulturens yttringar. Vänsterpartiet anser att kulturskolan ska vara avgiftsfri och att ingen av ekonomiska skäl ska behöva avstå från att söka sig till kulturskolan.   

 

Ta vara på Faluns unika världsarv

Falun är en kommun med en stark historia och en viss karaktär. Denna ska lyftas fram, både för att informera och för att skapa upplevelser, för oss medborgare och för våra besökare. Därför ser vi positivt på initiativ som lyfter vårt världsarv.

 

Använd Faluns idrotts- och kulturutbud som en del av integrationen

Idrott och kultur är i sitt slag fysiska och kreativa upplevelser som delas mellan människor. Därför har idrott och kultur goda möjligheter att gynna integrationen i samhället. Utgångspunkten är en aktivitet och genom den sker både språkutveckling och möten mellan människor på ett naturligt sätt. Falu kommun bör därför satsa på att hjälpa individer med utländsk bakgrund in i föreningslivet. Föreningarna i sin tur kan också behöva stöd för att öppna upp verksamheterna för fler på ett bra sätt. Det bör avsättas medel för detta.

 

Använd stadsplanering för att stimulera kultur- och fritidsliv

Möjligheterna till en aktiv fritid ska vara tillgänglig ur flera olika perspektiv och tilltala olika människor. Därför bör kommunen inte enbart stimulera kultur- och fritidsaktiviteter inom ramen för olika föreningar, utan också möjliggöra spontana aktiviteter på individnivå. Dels kan kommunala utomhusanläggningar öppna upp för allmänheten under tider som inte är uppbokade, såsom skridskobanans “allmänhetens åkning”. Detta kan även beaktas i planeringen av gemensamma ytor som parker och torg. Om dessa platser ger möjlighet till spontan aktivitet, öppen och gratis för alla, med t.ex. boulebanor, utomhusscener och basketplaner, så skulle detta bidra till ett aktivare folkliv med olika människor som kommer ut och gör våra gemensamma ytor till just platser för gemenskap.

Del 5 – Miljö och samhällsplanering

Dela den här sidan:

Kopiera länk