• Hem
  • Del 5 - Miljö o...
Valplattform

Del 5 – Miljö och samhällsplanering

Samhällsplanering är en verksamhet som har långsiktiga konsekvenser, beslut som tas idag kommer att påverka i många hundra år framåt. I dagens Falun ser vi exempel på det i rutnätsplanen som har sina rötter i 1600-talet, i järnvägens placering som beslutades på 1800- talet och i resterna av den fyrfiliga genomfartsleden som är ett beslut som togs grundat på 50- och 60-talets syn på bilism som det modernaste framtida idealet.
För att ta sådana långsiktiga beslut är det därför viktigt att de bottnar i lika långsiktiga visioner om vad planeringen skall åstadkomma.
En kommuns uppgift är att planera för hur markanvändningen inom ett geografiskt
område skall tillgodose boende, arbetsplatser och rekreation. Utformningen av infrastrukturen skall sedan ske så att rättvisa förutsättningar uppstår för alla dessa
kommundelar, samtidigt som hänsyn måste tas till konsekvenser, både nu och i framtiden.

Vänsterpartiets miljö- och samhällspolitik i Falun bygger på vår grundlag Regeringsformen.

“Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”
Vänsterpartiet eftersträvar ett samhälle präglat av rättviseperspektiv där samhällsplanering och bebyggelse på allvar ökar rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

 

Därför menar vi:

 

Bostad är en mänsklig rättighet, inte en handelsvara

 

Segregerat boende skall motarbetas. Alla är lika värda

 

Samhället måste på alla sätt vara miljömässigt hållbart

 

Avgiftsfri kollektivtrafik, bra för miljö och människor.

 

Bostad är en mänsklig rättighet, inte en handelsvara

Allmännyttan spelar en central roll både för en social bostadspolitik och för bostadsförsörjningen i stort. Genom det allmännyttiga bostadsbolaget kan kommunen påverka vad och hur mycket som byggs. Vi vill stärka allmännyttan och säkerställa att det finns en tillräckligt stor andel allmännyttiga hyresrätter.

Vänsterpartiet vill därför i riksdagen införa att det krävs tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av bostäder ägda av kommunala bolag.
Att Kopparstaden säljer av delar av sitt bostadsbestånd för att möjliggöra nybyggnationer, leder till högre hyror i snitt i allmännyttan och ett krympande bestånd av hyresrätter. Dels genom att det sålda beståndet inte kan betala lika många nyproducerade lägenheter och att det inte finns garantier för att de sålda lägenheterna inte omvandlas till bostadsrätter.


Falu kommun har möjlighet att t ex ge ägartillskott till Kopparstaden, det vill säga tillskjuta kapital om Falu kommun kan förvänta sig en marknadsmässig avkastning. Eventuell affärsmässighet ska bedömas på bolagsnivå och inte på en enskild investering. Ägartillskott är lagligt.
För att minska kostnaderna för hyreslägenheter skulle kommunen kunna köpa tomtmarken och arrendera ut den på lång tid till Kopparstaden. Detta skulle göra det möjligt att utnyttja kommunens förmånligare villkor för upplåning och förhindra framtida spekulation i tomtpriser, samt en möjlighet att “subventionera” hyreslägenheter.
Andra möjligheter är genom själva upphandlingen (t ex kunna bygga flera år framåt) och genom till exempel stora projekt med skalfördelar


Segregerat boende skall motarbetas. Alla är lika värda.
Dagens bostadsbrist gör att hyresvärdar, även allmännyttiga bostadsbolag, kan sålla bort hyresgäster med hjälp av högt ställda inkomstkrav. Att ställa omotiverat höga inkomstkrav ökar bostadssegregationen och gör det svårare för många att få ett förstahandskontrakt. Vänsterpartiet vill därför utreda vad man kan göra för att de allmännyttiga bostadsbolagen inte ska kunna ställa orimliga inkomstkrav (kommunen borgar ändå på sätt och vis för hyran i allmännyttan genom socialtjänstlagen).
Även  upprustning kan göras billigare  genom att t ex erbjuda olika standard.

Majoriteten av dagens arbetsplatser skapar inte störningar för omgivningen och kan och bör därför integreras med boende så att det inte uppstår “tomma” delar av staden under vissa tider på dygnet, och att möjlighet till korta vägar mellan bostad och arbete uppstår.
Med arbetsplatser menar vi också skolor, förskolor, äldreboenden, fritidsgårdar och andra former av samhällsservice som bör finnas nära medborgaren.

 

Kollektivtrafik och kommunikationer

Kollektivtrafiken är en viktig aspekt av hur man motarbetar segregerat boende och kollektivtrafiken är förstås också en oerhört viktig del av miljöarbetet.

Falu kommun är till ytan en mycket stor kommun och med det följer stora avstånd mellan olika kommundelar. Även våra byar hör till Falu kommun och har rätt till en fungerande samhällsservice där kollektivtrafiken är en viktig del.

Majoriteten av Faluns hushåll äger bara en bil, tillsammans med de som inte har någon bil alls, ger det att ungefär hälften av Faluns invånare under stor del av dagen inte har tillgång till bil, då den står parkerad utanför en arbetsplats. Bara detta exempel visar behovet av en väl fungerande kollektivtrafik till en rimlig kostnad. Att det sedan är så att det är de med minst ekonomiska förutsättningar som i större utsträckning är hänvisade till kollektivtrafiken gör det hela till en jämlikhetsfråga och även en jämställdhetsfråga. Vänsterpartiet vet att det billigaste sättet att skapa nytta för den enskilde är genom skattefinansiering.

Därför vill vi införa en avgiftsfri kollektivtrafik i Falun finansierad genom skatt.

Mer än hälften av alla resor kortare än 5 km görs med bil, enligt tidigare resvaneundersökning i Falu kommun. Här borde cykel kunna vara ett gott alternativ, framförallt utifrån miljöskäl, folkhälsoaspekter och trafiksäkerhet. Den antagna cykelplanen är i huvudsak bra. Den omfattar hela kommunen, även landsbygden, men med tonvikt på Falu tätort dvs det som Falu kommun direkt kan påverka. Investeringstakten är dock alldeles för långsam. Ökad utbyggnad på landsbygden kräver påtryckningar på Regionen/Trafikverket och ekonomiskt stöd till vägföreningarna.

Vänsterpartiet i Falun har hela tiden förordat ett snabbare genomförande av cykelplanen. Den måste komma in tidigt i all planeringsprocess såsom planärenden, etablering av bostadsområden med mera. Snöröjning på gång-och cykelvägar måste förbättras och gränsen för start av snöröjning behöver sänkas från nuvarande 4 cm. Krav som Vänsterpartiet  

framförde redan under remissrundan inför antagandet av cykelplanen 2014.

 

Samhället måste på alla sätt vara miljömässigt hållbart.

För ett hållbart samhälle krävs att det är socialt hållbart, jämlikt och jämställt. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Bättre förutsättningar för kvinnor ger bättre förutsättningar att klara klimatmålen. En strategi behövs för genusperspektiv och för ökad representation av kvinnor och minoritetsgrupper i beslutande organ inom energi- och transportsektorn, inom stadsplanering, byggande och andra samhällssektorer. Här kan Falun lära av andra kommuner.

Jämlikhet, solidaritet och utveckling av den ekonomiska demokratin behövs också. Dvs både en röd och en grön omställning måste till för ett hållbart samhälle. Det räcker inte med enbart en grön omställning och tekniska lösningar.

Vänsterpartiet i Falun har bl a i arbetet med kommunens översiktsplan betonat vikten av att rum skapas för sociala möten i större och mindre tätorter, en levande landsbygd med väl utbyggd samhällsservice, grönområden och bostadsnära natur, skogs- och naturreservat, satsning på solenergi och energieffektivt byggande, hållbar konsumtion med mera. Särskilda insatser behövs för Faluns specifika miljöproblem, däribland luftföroreningar i Faluns stadskärna, översvämningsrisker och bättre hantering av dagvatten.

Falu kommuns andel av ekologiska varor är för närvarande ca 23 %, dvs Falun har ännu inte uppnått 25% som var Riksdagens mål för år 2010 för offentlig sektor. Faluns mål för år 2020 är minst 40 %, ett för lågt mål enligt Vänsterpartiet. Ekologiska produkter minskar användningen av kemikalier, bidrar till biologisk mångfald, ökar jordbrukets resiliens (motståndskraft) vilket är viktigt när klimatet förändras samt ställer högre krav på djurskydd.

Som ett led i en hållbar utveckling har Vänsterpartiet Falun skrivit flera motioner. Motionen ”Etablera en förmedlingstjänst för delning av saker (att ägodela)” inlämnad i december 2015 har ännu inte behandlats i kommunfullmäktige. Motionen om ”Infartsparkeringar med ringlinje i centrala Falun” inlämnad i september 2017 beslöt kommunfullmäktige att avslå delen om ringlinje medan frågan om infartsparkeringar ”besvarades” dvs frågan kommer att belysas i den fördjupade översiktsplanen, något som vi fortsätter bevaka.

Dela den här sidan:

Kopiera länk