• Hem
  • Återrapport Kom...
Vänsterpartiet

Återrapport Kommunfullmäktige 131014

Återrapport från Kommunfullmäktige 13/10-14

(V)i valde att bifalla motionen ”Hela kommunen ska leva” som åsyftade till att man skulle tillsätta en parlamentarisk grupp för att sätta fokus på landsbygdsfrågorna. Kommunstyrelsens förslag var att Kommunfullmäktige skulle anse att motionen redan var tillgodosedd eftersom det i dag finns en landsbygdsgrupp som arbetar med frågan. Vår ingångspunkt var den att denna grupp har alldeles för liten representation från politiken och föreslog att gruppen skulle bestå av en representant från samtliga partier. Vi fick gehör för vårt bifallsyrkande.

Motionen som gällde företaget Falu P valde vi att bifalla den punkt som gällde att en översyn av företaget bör göras. Motionen kom aldrig till diskussion eftersom den som ställt motionen inte längre sitter i KF och därför inte fick tala för sin fråga. Frågan kommer upp igen i form av ett medborgarförslag och vi tar debatten då.

I frågan om borgensavgift för de kommunala bolagen, föreslogs det att LufAB inte skulle behöva betala någon borgensavgift. Vi ansåg att det inte finns skäl för att LufaAB ska få en positiv särbehandling, utan att de liksom övriga kommunala bolag som utnyttjar att kommunen går i borgen för deras lån också får betala en avgift för den tjänsten.

I frågan om att fastställa investeringsnivån för kulturskolan var förslaget 43 miljoner. Genom ett tidigare beslut har vi beslutat att ge kulturskolan 10 miljoner i driftbudget. 7 miljoner av dessa går till en hyra beräknad på en investering på 45 miljoner. De 3 miljoner som återstår menar förvaltningschefen för kultur och ungdom räcker för att bedriva verksamheten i huset. Sett ur det perspektivet valde vi att bifalla investeringen eftersom det fanns pengar avsatta för investeringen i redan angiven driftbudget. Frågan blev dock återremitterad till höstens budgetdialog inför budgetjusteringen i november.

Visit Södra Dalarna AB inkom med en förfrågan om kommunal borgen. Vi avstod från att delta i beslutet. Anledningen till borgensbegäran var för kostnaderna bolaget behöver pengar för uppstått på grund utav Skid VM, ett arrangemang som vi från början sade nej till.

Visit Södra Dalarna ägs av 7 kommuner och till 51% av näringslivet. Vi anser det då märkligt att Falu kommun som enda andelsägare ska stå som borgenär.

I frågan om att Kommunen skulle utöka aktiekapitalet inom LufAB från dagens 100 000 kr till 3 miljoner, gav vi motförslaget att utöka till 400 000. Fullmäktige valde att skjuta till 3 miljoner och vi reserverade oss mot et beslutet.

Efter delårsrapporten ville KF avsluta med skrivelsen att de nämnder som ligger med underskott ska åläggas att komma i balans med budget. Vi menar att man måste ha en viss ödmjukhet till att vissa verksamheter inte kan styra över sina kostnader eftersom dessa styrs av lagstyrda rättigheter för medborgarna. Vi reserverade oss mot skrivelsen.

I ett extra ärende begärdes att arvodet för ordförandeposten i Kommunstyrelsens kommande serviceutskott skulle höjas från ca 12000 till ca 18000 kr. Vi motsatte oss detta och reserverade oss slutligen mot beslutet.

/Gruppledare Patrik Andersson

V Falun

Dela den här sidan:

Kopiera länk